Logo Golden Tulip

REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020 r.

PREAMBUŁA

Sieć LOUVRE HOTELS udostępnia swoim gościom cyfrową platformę internetową, na której mogą oni dokonywać rezerwacji w hotelach (zwanych dalej „Hotelami”) wyszczególnionych na platformie należącej do następujących marek Grupy LOUVRE HOTELS (zwanej dalej „Platformą”).

Internetowa platforma rezerwacyjna LOUVRE HOTELS jest dostępna pod następującym adresem:Administratorem Platformy jest LOUVRE HOTELS GROUP, uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Nanterre RCS pod numerem 309 071 942, z siedzibą pod adresem Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 Puteaux/La Défense (zwana dalej „LOUVRE HOTELS”).


Nota prawna


1. AKCEPTACJA REGULAMINU


Korzystając z Platformy, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń, wraz z dokumentami, które się do niego odnoszą, takimi jak Polityka prywatności i Polityka ochrony danych osobowych oraz Polityka dotycząca plików cookie Polityka cookies et Polityka prywatnosci


2. DEFINICJE


Zdefiniowane poniżej terminy rozpoczynające się wielką literą i wykorzystywane w liczbie pojedynczej lub mnogiej mają następujące znaczenie:

Termin „Gość” odnosi się do dowolnej osoby dokonującej Rezerwacji jednego lub większej liczby pokojów w obiekcie na potrzeby prywatne lub służbowe, za wyjątkiem osób fizycznych lub prawnych, rezerwujących noclegi w imieniu osób trzecich lub w celu ich późniejszej odsprzedaży.

Konto”: oznacza przestrzeń udostępnioną Użytkownikowi na Platformie po dokonaniu rejestracji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Konto ma charakter indywidualny, przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego i nie ma możliwości przekazania go osobie trzeciej. Dostęp do tego konta można uzyskać za pomocą identyfikatorów Użytkownika; konto obejmuje też niektóre Dane Użytkownika. Utworzenie Konta oznacza rejestrację Użytkownika w programie lojalnościowym Flavours Instant Benefit, o czym Użytkownik został poinformowany podczas tworzenia Konta.

Dane”: oznaczają informacje dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, przekazane bezpośrednio lub pośrednio przez danego Użytkownika, w szczególności podczas zakładania Konta, dokonywania Rezerwacji lub uzyskiwania dostępu do Platformy. Użytkownik gwarantuje, że informacje przekazane LOUVRE HOTELS są dokładne i aktualne, w szczególności w zakresie tożsamości i danych kontaktowych.

Dane osobowe”: oznaczają, na mocy artykułu 2 Ustawy o ochronie danych, „wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, która jest lub może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, przez powołanie się na numer identyfikacyjny bądź jeden lub większą liczbę szczególnych czynników” oraz, na mocy artykułu 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”. Dane osobowe obejmują zwłaszcza dane umożliwiające identyfikację Użytkowników Platformy.

Obszar dla gościa”: oznacza interfejs zarezerwowany dla Użytkowników posiadających Konto, chroniony za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła. Obszar dla gościa umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług.

Hotele”: odnosi się do obiektów, a w szczególności hoteli różnych marek wspomnianych na Platformie, w których Gość może dokonywać Rezerwacji za pośrednictwem Platformy.

Oferta”: odnosi się do wykazu pobytów w pokojach udostępnianych przez Hotele dostępne na Platformie, odpowiadającego zapytaniu Użytkownika i obejmującego w szczególności każdą z następujących możliwości: opis Hotelu, prezentację i cechy każdego pokoju, odpowiednią taryfę oraz warunki anulowania.

„Program lojalnościowy PassForYou”: odnosi się do oferty komercyjnej LOUVRE HOTELS, dzięki której Gość, uzyskując osobistą kartę sprzedażową, może uzyskać dostęp do takich korzyści, jak zniżki i usługi w Hotelach, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w Regulaminie zakupu oraz korzystania z kart „PassForYou”, który jest dostępny na platformie i który można przeczytać, klikając tutaj: https://www.passforyou.com/conditions-generales-de-vente

Program lojalnościowy Flavours Instant Benefit”: odnosi się do oferty handlowej LOUVRE HOTELS, umożliwiającej Gościowi, poprzez zakup imiennej karty, skorzystanie z takich udogodnień jak zniżki i usługi w Hotelach, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w Ogólnym regulaminie Programu, które można sprawdzić na platformie i klikając tutaj Założenie Konta jest uzależnione od członkostwa w tym programie, o czym Użytkownik został poinformowany podczas tworzenia konta.

Rezerwacja”: odnosi się do rezerwacji przez Użytkownika jednej lub większej liczby Ofert za pośrednictwem platformy zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnym regulaminie sprzedaży.

Usługi”: oznaczają wszystkie działania i funkcje oferowane przez LOUVRE HOTELS za pośrednictwem Platformy na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Regulaminie użytkowania. Niektóre Usługi są dostępne tylko dla Użytkowników posiadających Konto.

Użytkownik”: odnosi się do dowolnej osoby fizycznej, która korzysta z Platformy czy to jako odwiedzający, czy też jako Gość.

3. CEL


Niniejszy Regulamin wraz z dokumentami, do których się odnosi, ma na celu określenie warunków, praw, obowiązków, zakresów odpowiedzialności i ograniczeń, które mają zastosowanie do użytkowania Platformy przez wszystkich Użytkowników (zwany dalej „Regulaminem”).

4. DOSTĘPNOŚĆ PLATFORMY


Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przy obecnym stanie technologii LOUVRE HOTELS nie może zagwarantować ciągłej dostępności Usług ani Platformy.

LOUVRE HOTELS dołoży wszelkich starań, aby platforma była dostępna na bieżąco i nieprzerwanie, za wyjątkiem okresu prowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji lub w następstwie pozostających poza kontrolą spółki zdarzeń prowadzących do całościowego lub częściowego przerwania świadczenia usług bądź małych lub dużych zakłóceń. W takich przypadkach LOUVRE HOTELS wdroży wszelkie uzasadnione i dostępne środki celem eliminacji tych przerw lub zakłóceń.

5. WARUNKI DOSTĘPU DO OBSZARU DLA GOŚCIA


Uzyskiwanie dostępu do Obszaru dla Gościa i korzystanie z niego przez Użytkowników wymaga utworzenia Konta przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody na utworzenie Konta przez LOUVRE HOTELS, Użytkownik będzie mógł łączyć się ze swoim kontem za pomocą swojej nazwy użytkownika oraz hasła.

W ramach procesu tworzenia Konta Użytkownik musi podać żądane informacje. Użytkownik zgadza się przesyłać dokładne, prawdziwe, kompletne i aktualne informacje, w szczególności dotyczące swojej tożsamości i danych kontaktowych. W przypadku nieudzielenia kompletnych i prawdziwych informacji wymaganych podczas procesu zakładania Konta LOUVRE HOTELS może odmówić jego utworzenia.

Wypełnienie poniższych pól jest obowiązkowe, aby założyć konto:


 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Kraj
 • Nr kierunkowy kraju/województwa;
 • Numer telefonu;
 • Hasło;
 • Zaznacz pole z zaproszeniem do dołączenia przez Użytkownika do Programu lojalnościowego Flavours Instant Benefit i przejrzyj Regulamin Programu

Zalecamy, aby Użytkownik skonfigurował hasło w następujący sposób: przynajmniej 8 znaków czterech różnych typów (wielka litera, mała litera, liczba i znak specjalny).


Wnioski zawierające niekompletne lub błędne dane nie będą rozpatrywane.


Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność danych, które dostarcza, i ma obowiązek poinformować LOUVRE HOTELS, najwcześniej jak to możliwe, o wszelkich zmianach w tych danych.


Po potwierdzeniu rejestracji Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do swojego Obszaru dla Gościa.

W sekcji „Mój profil” Obszaru dla Gościa Użytkownik może aktualizować lub zmieniać swoje dane, a także usunąć swoje konto.


6. BLOKOWANIE DOSTĘPU DO KONTA

LOUVRE HOTELS oferuje Użytkownikowi możliwość odtworzenia hasła do Konta w przypadku jego zapomnienia. Aby odtworzyć hasło, Użytkownik musi wybrać łącze „nie pamiętam hasła” na Platformie, a następnie podać swoją nazwę użytkownika. W dalszej kolejności na adres podany przez Użytkownika podczas tworzenia konta wysłana zostanie wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi następnych kroków, jakie należy wykonać, aby odtworzyć hasło.


7. OPIS USŁUG


7.1 Usługi oferowane przez LOUVRE HOTELS na Platformie pozwalają Użytkownikom:

 • Korzystać z usługi rezerwacji internetowych w Hotelach reklamowanych na Platformie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie LOUVRE HOTELS Ogolne warunki sprzedazy
 • Korzystać z ofert handlowych udostępnianych przez LOUVRE HOTELS (w szczególności z seminariów, wydarzeń, grup sportowych, ofert promocyjnych) zgodnie z ogólnym regulaminem sprzedaży odnoszącym się konkretnie do tych ofert, dostępnym na Platformie lub bezpośrednio w Hotelach udostępniających wspomniane oferty.
 • Zarejestrować się w jednym z programów lojalnościowych LOUVRE HOTELS.

7.2 Usługi dostępne w Obszarze dla Gościa: W Obszarze dla Gościa Użytkownicy posiadający Konto mają do dyspozycji następujące Usługi:

 • Zarządzanie i przeglądanie swoich Rezerwacji.
 • Konfigurowanie swoich preferencji: mogą oni subskrybować newslettery lub wybrać swoje ulubione marki.
 • Wyświetlanie informacji o Programie(-ach) lojalnościowym(-ch), w którym(-ch) uczestniczą.
 • Zarządzanie, aktualizowanie lub zmiana swoich danych osobowych.
 • Usunięcie swojego Konta.

8. ŚWIADCZENIODAWCA USŁUG TECHNICZNYCH


Zgodnie z Regulaminem LOUVRE HOTELS, który można znaleźć na Platformie, Oferty i informacje udostępniane przez LOUVRE HOTELS są oparte na danych i informacjach przekazywanych przez Hotele. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że LOUVRE HOTELS, jako świadczeniodawca usług technicznych, nie sprawuje kontroli nad tymi danymi i informacjami, i w związku z tym LOUVRE HOTELS nie może weryfikować ani zagwarantować dokładności, legalności, bezpieczeństwa, jakości czy kompletności Ofert ani informacji i danych przesyłanych przez Hotel, które udostępnia on na Platformie.

Ponadto jako świadczeniodawca usług technicznych LOUVRE HOTELS nie nadzoruje ani nie śledzi i nie potwierdza Rezerwacji dokonywanych w Hotelach.

W przypadku gdy sieć LOUVRE HOTELS wejdzie w posiadanie informacji o jakichkolwiek niewłaściwych treściach, niezależnie od ich rodzaju, LOUVRE HOTELS zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do ich niezwłocznego usunięcia z Platformy.

Zachęcamy Użytkowników do zgłaszania LOUVRE HOTELS wszelkich znanych im przypadków bezprawnego użytkowania Platformy, w szczególności wszelkich treści, które są sprzeczne z zakazami określonymi w niniejszym Regulaminie lub bardziej ogólnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

9. SPOSÓB UCZESTNICTWA W PROGRAMIE


Każdy Użytkownik musi korzystać z Platformy odpowiedzialnie, z szacunkiem i poszanowaniem praw LOUVRE HOTELS oraz wszystkich osób trzecich.

Uzyskując dostęp do Platformy, Użytkownik zobowiązuje się do i szczególnie zapewnia, że:

 • posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędnych do korzystania z Programu;
 • będzie działać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami aktualnego Regulaminu i z jego poszanowaniem;
 • będzie szanować wszystkie obowiązujące przepisy prawa, w tym te mające zastosowanie w krajach, w których uzyskuje dostęp do Platformy;
 • będzie przekazywać dokładne, kompletne i aktualne informacje;
 • będzie szanować prawa własności intelektualnej LOUVRE HOTELS i osób trzecich;
 • będzie korzystać z Platformy w zakresie jej funkcji i celu.

Oprócz tego na Użytkowniku ciążą zakazy dotyczące następujących działań:

 • wykorzystanie funkcji Platformy do celów innych niż te wskazane w Regulaminie lub sprzecznych z celem Platformy i/lub takich, które podważałyby prawa LOUVRE HOTELS lub jednego z jej partnerów bądź prawa osób trzecich;
 • posługiwać się fałszywą tożsamością lub innymi formami oszustwa;
 • przekazywanie LOUVRE HOTELS fałszywych, przywłaszczonych lub błędnych danych kontaktowych i informacji;
 • zamieszczanie na Platformie, publikowanie, udostępnianie lub przesyłanie przy pomocy jakichkolwiek środków, a w szczególności poczty elektronicznej:
   • treści, których nie ma prawa zamieszczać,
   • treści nielegalnych, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, prześladowczych, niedozwolonych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, niemoralnych, naruszających prywatność danej osoby, haniebnych lub uwłaczających bądź szokujących z rasowego, etnicznego lub innego punktu widzenia,
   • żadnych elementów zawierających oprogramowanie wirusowe lub inne kody, pliki lub pliki komputerowe zaprojektowane celem zakłócenia, zniszczenia lub ograniczenia prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź sprzętu telekomunikacyjnego;
 • zakłócanie lub przerywanie prawidłowego funkcjonowania Platformy, serwerów lub sieci połączonych z Platformą bądź nieprzestrzeganie wymogów, procedur, polityk lub regulacji;
 • uzyskiwanie dostępu do nieprzeznaczonych dla niego Danych osobowych lub do serwera, do którego Członek nie posiada uprawnień;
 • próby sondowania, analizy lub testowania wrażliwości systemu, w szczególności Platformy lub naruszanie bezpieczeństwa bądź środków uwierzytelniających bez upoważnienia;
 • przywłaszczanie lub próby przywłaszczenia tożsamości innego Użytkownika lub strony osoby trzeciej;
 • wyrządzanie krzywdy osobie fizycznej lub osobie prawnej za pośrednictwem Platformy;
 • naruszanie reputacji LOUVRE HOTELS, Platformy lub jakichkolwiek innych Użytkowników lub osób trzecich;

Użytkownik zobowiązuje się również nie rozpowszechniać jakichkolwiek osobistych, służbowych lub poufnych informacji opublikowanych na Platformie lub w których posiadanie wejdzie, korzystając z Platformy, bądź pochodzących od osoby trzeciej.

Użytkownik niniejszym powstrzyma się od przetwarzania Danych osobowych pozyskanych na Platformie lub za jej pośrednictwem, a w szczególności od wszelkiego gromadzenia lub nieupoważnionego, bezprawnego wykorzystywania danych oraz od wszelkich działań, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby naruszyć prywatność i Dane osobowe lub reputację jednego bądź kilku innych Użytkowników lub innej osoby fizycznej bądź osoby prawnej.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Platforma, w tym wszystkie jej elementy składowe, w szczególności jej formy, projekty graficzne, obrazy, zdjęcia, rozrywka, klipy, teksty, logo, oprogramowanie i interfejsy (zwane dalej „Treścią”) stanowią wyłączną własność LOUVRE HOTELS i są chronione przez prawa własności intelektualnej, za wyjątkiem marek, logo, obrazów, zdjęć i wyróżniających się znaków należących do zewnętrznych spółek lub osób trzecich.

Wszelkie wykorzystanie, w tym powielanie, rozpowszechnianie, modyfikacja, retransmisja lub publikacja Treści jest surowo wzbronione bez wcześniejszej pisemnej zgody LOUVRE HOTELS.

W szczególności zabrania się (i) kopiowania, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, montażu, dekompilacji (z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy prawa), sprzedaży, przypisania, udzielania sublicencji lub innego przeniesienia jakichkolwiek praw związanych z Treścią oraz (ii) modyfikacji całości lub części Treści, aby, w szczególności, uzyskać nieupoważniony dostęp do Platformy.

Wszelkie powielanie i/lub przedstawianie, w całości lub części, Treści bez pozyskania wcześniejszej pisemnej zgody LOUVRE HOTELS jest zabronione i stanowi naruszenie Francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej.

LOUVRE HOTELS, lub każdy inny uprawniony w świetle tych przepisów prawa podmiot, może zastosować wszelkie środki lub podjąć wszelkie działania, w tym wejść na drogę postępowania sądowego, celem wstrzymania naruszania swoich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, oraz zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku takiego naruszenia.


11. PLIKI COOKIE


Pliki cookie to elementy informacji przechowywane na twardym dysku użytkownika sieci i wykorzystywane przez Platformę do przesyłania informacji do przeglądarki internetowej, umożliwiając przeglądarce przesyłanie informacji z powrotem do oryginalnej witryny internetowej.

Sieć LOUVRE HOTELS wykorzystuje pliki cookie. Kliknij link Polityka cookies, aby poznać szczegóły w tym zakresie.

Użytkownik ma prawo do uzyskiwania dostępu do swoich Danych osobowych, pozyskiwanych z wykorzystaniem plików cookie, poprawiania ich oraz usunięcia.

Konfiguracja oprogramowania przeglądarki umożliwia wykrycie obecności plików cookie oraz ich zablokowanie.

Niemniej jednak, jeśli Użytkownik odmówi instalacji plików cookie, nie będzie można dłużej korzystać z pewnych funkcji Platformy.


12. HIPERŁĄCZA


Tworzenie hiperłączy do Platformy, ramkowanie (framing) Platformy oraz, bardziej ogólnie, jakiekolwiek użytkowanie elementów składowych Platformy jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym pozyskaniu pisemnej zgody LOUVRE HOTELS, którą może ona wycofać w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.

LOUVRE HOTELS nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których hiperłącza przekierowują Użytkowników.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Sieć LOUVRE HOTELS, działająca w charakterze Kontrolera danych, zbiera i przetwarza Dane osobowe, przekazywane przez Członków Programu, zgodnie z nowym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych[1] (zwanym dalej rozporządzeniem „RODO”) oraz francuską Ustawą o ochronie danych.[2].[1]

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, zapraszamy Członków i Użytkowników do zapoznania się z Polityką prywatności, którą można wyświetlić, klikając poniższy link:


14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Platformy na swoją wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik ma obowiązek ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez Internet i wdrożenia niezbędnych środków ochrony swoich danych (w tym Danych osobowych) i/lub oprogramowania przed potencjalnym zakażeniem wirusem, które mogłoby wpłynąć na jego komputer lub inny sprzęt komputerowy, z którego korzysta bądź który znajduje się w jego posiadaniu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za środki umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Internetu i do Platformy.

Z wyjątkiem Danych, sieć LOUVRE HOTELS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji dostępnych na Platformie, ale nie gwarantuje, że informacje udostępniane przez Hotele lub inną osobę trzecią są dokładne, kompletne lub aktualne.

Ponadto sieć LOUVRE HOTELS zrzeka się odpowiedzialności w przypadku przerwy lub nieprawidłowego działania Platformy bądź jakichkolwiek szkód wynikających z nieuczciwych działań osób trzecich lub Użytkowników.

Poza tym LOUVRE HOTELS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i skutku, wynikające z niewłaściwego wykorzystania aktualnego Regulaminu przez Użytkownika lub przeglądania bądź korzystania z Platformy przez osobę trzecią.

W żadnym przypadku sieć LOUVRE HOTELS nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny, które spowodowały wystąpienie siły wyższej, w tym za przypadki, gdy siła wyższa wpływa na jednego z jej podwykonawców, jak również gdy znajduje się ona poza jej wyłączną kontrolą.

Ponadto sieć LOUVRE HOTELS informuje Użytkownika, że zastrzega sobie prawo, w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny, do wykorzystania wszelkich niezbędnych środków celem wstrzymania lub usunięcia, bez powiadomienia, w całości lub części, możliwości dostępu do Platformy oraz, w szczególności w związku z jakimkolwiek zachowaniem, jawnym lub domniemanym, uznanym za wyraźne lub dorozumiane naruszenie całości lub części Regulaminu (w tym Polityki prywatności), bez uszczerbku dla żadnych odszkodowań, do których LOUVRE HOTELS zastrzega sobie prawo dochodzenia od Użytkownika za poniesione szkody.


15. ZMIANY REGULAMINU


Regulamin może być aktualizowany przez LOUVRE HOTELS. Wcześniejszy Regulamin zostanie w takim przypadku automatycznie anulowany i zastąpiony przez nową wersję, która natychmiast zacznie obowiązywać Użytkownika i która zawiera datę ostatniej aktualizacji, wskazaną u góry Regulaminu. Aby być na bieżąco z potencjalnymi zmianami i aktualizacjami, zaleca się, aby Użytkownik regularnie przeglądał Regulamin.


16. OKRES OBOWIĄZYWANIA


Postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter i formułę mają zastosowanie po zakończeniu korzystania z Platformy z jakiegokolwiek powodu, oraz postanowienia artykułów „Odpowiedzialność”, „Ochrona Danych osobowych” i „Prawa własności intelektualnej” pozostaną w mocy tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji ich celu.

17. NIEWAŻNOŚĆ – TYTUŁ


W przypadku gdy jedno lub kilka postanowień Regulaminu zostanie uznanych za nieważne lub straci ważność na mocy przepisów prawa, regulacji lub w wyniku ostatecznego orzeczenia sądu właściwego, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą obowiązywać w pełnym zakresie.

W przypadku trudności w interpretacji powstałych w wyniku niezgodności tytułów i treści klauzul niniejszego Regulaminu tytuły należy odrzucić, a moc nadrzędną będzie mieć treść danej klauzuli.

18. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


Aktualny Regulamin oraz dokumenty, do których się odnosi, podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku powstania sporu Użytkownik zgadza się najpierw skontaktować się z LOUVRE HOTELS celem podjęcia próby polubownego rozwiązania jakiegokolwiek konfliktu w związku z Regulaminem.

Jeżeli w przeciągu trzydziestu (30) dni od momentu otrzymania pisma stanowiącego początek procesu polubownego rozwiązania sporu nie uda się rozwiązać go w sposób polubowny, spór dotyczący istnienia, interpretacji, wykonania lub naruszenia Regulaminu, nawet w przypadku kilku pozwanych, zostanie przekazany (za wyjątkiem wyłącznej jurysdykcji, za jaką uznana będzie inna jurysdykcja, w szczególności sąd pierwszej instancji w Paryżu w przypadku spraw związanych z własnością intelektualną):

(i) w przypadku sporu z przedsiębiorcą: w sądzie gospodarczym w Paryżu

(ii) w przypadku sporu z podmiotami niebędącymi przedsiębiorcami: we właściwym terytorialnie sądzie francuskim


[1]Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

[2] Ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie technologii informatycznych, akt i wolności