|

Gebruiksvoorwaarden van de site

U DIENT DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN ALVORENS VAN DEZE SITE GEBRUIK TE MAKEN.


Deze overeenkomst is van toepassing op uw gebruik van deze site (collectief genoemd: 'de site') en wordt gesloten tussen  Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts  (hierna te noemen: "Golden Tulip", "wij", "ons", of "onze") en u, namens uzelf en de koper, het lid of de leverancier voor wie u zich hebt geregistreerd ("u"). Door de site, de diensten of functies die in of door de site worden aangeboden en/of de inhoud vfan de site op enigerlei wijze te gebruiken, te verzenden, op te slaan en/of  er afnderszins gebruik van te maken, wordt u geacht alle voorwaarden die in het onderstaande uiteen zijn gezet te hebben gelezen en er mee akkoord te zijn gegaan, en doet u afstand van alle rechten om een vordering in te stellen op grond van onduidelijkheden of fouten in deze overeenkomst. Als u nieft akkoord gaat met alle voorwaarden wordt u verzocht geen gebruik van de site te maken en de site onmiddellijk te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen exclusief absoluut goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde zonder enige voorgaande berichtgeving te mogen veranderen, aan te vullen of delen ervan te verwijderen, en dergelijke wijzigen zullen tenzij anderszins is aangegeven, onmiddellijk van kracht worden;u dient deze voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen van deze overeenkomst betekent dat u die wijzigingen hebt aanvaard. Wij raden u aan om een exemplaar van deze overeenkomst af te drukken en te bewaren, omdat de overeenkomst van tijd tot tijd kan veranderen.

DIT IS EEN BINDENDE WETTELIJKE OVEREENKOMST ZOALS OPGESTELD OP 1 JANUARI  2006.


I. ALGEMENE VOORWAARDEN


Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, de aan haar gelieerde partijen, en/of haar respectievelijke leveranciers geven geen garantie betreffende de geschiktheid van de informatie, de software, de producten en diensten die in deze website vervat zijn, voor een bepaald doel. De vermelding of het te koop aanbieden van producten of diensten op deze website vormt geen onderschrijving of aanbeveling van die producten of diensten door Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, of een aan haar gelieerde partij. Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, de aan haar gelieerde partijen, en/of haar respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle betrokkenheid bij de garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden t.a.v. verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrechten en het niet maken van inbreuk.

Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts en de aan haar gelieerde partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor en zullen geen terugbetaling verrichten t.a.v. enige vertraging, annulering, enig overgeboekt-zijn, enige staking, overmacht of andere zaken waarover zij geen directe controle kunnen uitoefenen, en zijn niet verantwoordelijk voor extra kosten, omissies, vertragingen, omleidingen of maatregelen van de overheid of een andere autoriteit.

In geen geval zullen Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, de aan haar gelieerde partijen en/of haar respectievelijke leveranciers aansprakelijk zijn voor betaling van directe, indirecte, boete-, incidentele, bijzondere of vervolgschade die resulteert uit of verband houdt met het gebruik van deze website, of informatie, software, producten en diensten verkregen via deze website, of anderszins resulterend uit het gebruik van deze website, ongeacht of deze gebaseerd is op aansprakelijkheid resulterend uit een overeenkomst, of vanwege een onrechtmatige daad, of anderszins, zelfs wanneer Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, de aan haar gelieerde partijen en/of haar respectievelijke leveranciers geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van het opleggen van een schadevergoeding. Omdat uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor vervolg- of incidentele schade in sommige staten / rechtsgebieden niet mogelijk is, is het mogelijk dat bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

Wat het vroegboekvoordeel betreft zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
·                     Tegen het vroegboekvoordeel kan alleen geboekt worden via www.goldentulip.com en alle gerelateerde websites.
·                     Uw vroegboekvoordeelreservering moet minimaal 21 dagen voor de datum van aankomst plaatsvinden
·                     Vooruitbetaling is vereist en wordt niet teruggestort (American Express, Visa en Mastercard)
·                     Eenmaal gedaan kunnen reserveringen niet worden gewijzigd
·                     Rerserveringen kunnen niet worden geannuleerd

Producten van ‘Golden Tulip Extra Genieten’
De aanvraag voor de producten van 'Golden Tulip Extra Genieten' die door u zijn aangevinkt, wordt naar het hotel verstuurd. Het hotel zal telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om uw aanvraag te bevestigen. Pas na bevestiging door het hotel zijn de producten definitief gereserveerd.  

Voor de producten van 'Golden Tulip Extra Genieten' gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als voor uw kamerreservering. Het annuleringsbeleid wordt per hotel vastgesteld, Golden Tulip Franchise B.V. is niet verantwoordelijk voor dit beleid en kan  noch  hiervoor, noch voor hieruit voortvloeiende schadeclaims aansprakelijk worden gesteld.


II. WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR GEBRUIK?


De site is alleen beschikbaar voor personen en rechtspersonen die wettelijk bindende overeenkomsten op grond van de toepasselijke wet kunnen sluiten. Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen, zijn de site en de door de site aangeboden diensten niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u niet in aanmerking komt dient u de site te verlaten en deze niet te gebruiken. U moet achttien (18) of ouder zijn om een kamer op deze website te kunnen reserveren. Als u jonger dan achttien bent, moet u voor hulp contact opnemen met de hotels of call centres die op de site zijn vermeld.

De site en het materiaal dat er op vermeld is of via de site beschikbaar is worden door ons uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft, met dien verstande dat wij door dit materiaal te verschaffen geen juridische of andere professionele adviezen of diensten verschaffen. De informatie die op de site vermeld staat of via de site beschikbaar is, is gebaseerd op bronnen waarvan wordt aangenomen dat deze juist en betrouwbaar zijn; en wij hebben in redelijkheid alle maatregelen genomen om de juistheid van de informatie te garanderen. Wij geven echter geen garantie met betrekking tot de juistheid ervan. Dit materiaal werd voor ons opgesteld door personeel van onze eigen hotels en de hotels die wij in franchise hebben of beheren, en door anderen. Franchisenemers en anderen behouden de uiteindelijke zeggenschap over het beleid en de procedures die voor hun hotel van toepassing zijn. Door dit materiaal te verschaffen willen wij geen zeggenschap of supervisie uitoefenen over dat beleid en die procedures. Vanwege alle bovenstaande redenen, dient u uw eigen advocaat of andere adviseur te consulteren voor advies betreffende de voorwaarden van deze overeenkomst en/of het feit of al of niet aan een wettelijke vereisten wordt voldaan.

 

III. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN


Al het materiaal op deze site is het bezit van Golden Tulip, of haar dochtervennootschappen, of de aan haar gelieerde partijen en/of derden/licentiehouders die daar ook auteursrechten op hebben. Het is niet toegestaan om materiaal van deze site of enige internetsite die het eigendom is van, die geëxploiteerd wordt door, of die in licentie uitgegeven wordt door ons of een aan ons gelieerde partij of waarover wij of een aan ons gelieerde partij zeggenschap heeft te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, up te loaden, te vermelden, te verzenden of op enige wijze te distribueren. Voor het doel van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website, internetsite, intranetsite, extranetsite of andere site of computeromgeving verboden. Alle handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen en handelsaankleding zijn ons eigendom. U mag onze handelsmerken, logo's of andere informatie die ons bezit vormt (met inbegrip van beelden, tekst, pagina-layout, of vorm) niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet framen of deze insluiten door gebruik te maken van framing-technieken. U mag geen meta tags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin gebruik wordt gemaakt van onze naam, onze handelsmerken of andere informatie in eigendom zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Tenzij anderszins aangegeven, zijn alle namen, logo's, handelsmerken, dienstenmerken en handelsnamen het eigendom van Starwood GT Licensing Sarl.

Wanneer u software van de site download, worden de software, met inbegrip van bestanden en beelden die erin zijn opgenomen of die door de software worden gegenereerd en de gegevens die de software begeleiden (tezamen de 'software' genoemd) uitsluitend door ons of derden/licentiegevers in licentie aan u gegeven voor uw eigen gebruik in verband met de site. Wij dragen het eigendom van de softwarelicentie niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software wordt opgenomen, maar wij (of de derden/licentiegevers) behouden het volledige eigendomsrecht op de software en alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking daartoe. U mag de Software niet herdistribueren, wederverkopen, onderwerpen aan de-compiling of reverse engineering, ontmantelen of anderszins terugbrengen tot een door de mens leesbare vorm.

 

IV. MET DE SITE VERBONDEN INHOUD


Wij behouden ons het recht voor om links naar andere sites die voor u interessant kunnen zijn aan te bieden. Door het verschaffen van die links, onderschrijven of sponsoren wij dergelijke sites of het materiaal dat zij verspreiden of de diensten die zij verschaffen niet en bevelen wij dat/die ook niet aan, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal, de diensten of andere situaties op of in verband met een andere site.

U moet met beleid op het internet browsen en van deze site gebruik maken. U dient zich te realiseren dat u als u de site gebruikt naar andere sites kunt worden doorgestuurd waarover u geen zeggenschap of controle hebt. Er zijn links naar andere sites vanaf de pagina's van de site die u buiten de site brengen. Wanneer u bijvoorbeeld op een advertentie in een banner klikt, kan u door de klik buiten de site geleid worden. Dit omvat links van adverteerders, sponsors, en contentpartners die ons logo (onze logo's) mogen gebruiken als onderdeel van een overeenkomst van gezamenlijke merkvoering. Het kan dat deze sites hun eigen 'cookies' naar de gebruikers sturen, informatie verzamelen, om persoonlijke informatie verzoeken, of informatie bevatten die u ongepast of beledigend vindt. Bovendien kunnen adverteerders op de site 'cookies' naar gebruikers sturen waarover we geen zeggenschap of controle hebben.

Wij behouden ons het recht voor om de links van sites van derden naar onze site uit te schakelen.

Wij geven geen garanties betreffende de inhoud van de sites die in de adresbestanden van de site vermeld worden. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, relevantie, het voldoen aan auteursrecht, de legitimiteit of de gepastheid van het materiaal dat vervat is in de sites die vermeld worden in zoekresultaten of die anderszins aan de site gelinked zijn.

 

V. DISCLAIMERS


ELEKTRONISCHE TRANSMISSIES, MET INBEGRIP VAN HET INTERNET, ZIJN PUBLIEKE MEDIA, EN ALLE GEBRUIK VAN DERGELIJKE MEDIA IS PUBLIEK EN NIET PRIVAAT. INFORMATIE DIE VERBAND HOUDT MET OF RESULTEERT UIT DERGELIJK GEBRUIK IS PUBLIEK OF HET EIGENDOM VAN DIEGENEN DIE DE INFORMATIE VERZAMELEN, EN GEEN PERSOONLIJKE OF PRIVATE INFORMATIE.

U GAAT AKKOORD DAT U DE SITE VOOR EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE INHOUD, DIENSTEN EN HET MATERIAAL OP DE SITE WORDEN VERSCHAFT OP "AS IS"-BASIS EN OP "AS AVAILABLE"- BASIS ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WAT VOOR SOORT DAN OOK, GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF ONDERSCHRIJVING BETREFFENDE DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, HET NUT OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD OF HET MATERIAAL OP DE SITE OR OP EEN SITE DIE ERMEE VERBONDEN IS. WIJ NEMEN IN DE MAXIMALE MATE DIE DE TOEPASSELIJKE WET TOESTAAT AFSTAND VAN EN VERWERPEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONTBREKEN VAN INBREUK, HET ONTWERP, DE JUISTHEID, HET VERMOGEN, DE TOEREIKENDHEID, DE GESCHIKTHEID, DE CAPACITEIT, DE VOLLEDIGHEID, DE BESCHIKBAARHEID, DE COMPATIBILITEIT, OF RESULTEREND UIT HET VERHANDELEN OF UITVOEREN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE DIENSTEN, DE INHOUD, HET MATERIAAL OF DE FUNCTIES VERVAT IN DE SITE VOORTDUREND BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN, ZONDER STORINGEN OF FOUTEN, NOCH DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD, OF DAT DE SITE, DE DIENSTEN, DE INHOUD EN HET MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF JUIST OF VOLLEDIG ZIJN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD, HET MATERIAAL, DE FUNCTIES OF DE PRODUCTEN DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN IN TERMEN VAN DE JUISTHEID, DE BETROUWBAARHEID ERVAN OF ANDERSZINS. U NEEMT ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIES OF CORRECTIES VOOR UW REKENING. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WET UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT, DAAROM IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. Wanneer wij aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met zulke zaken, zal uw enige en exclusieve tegemoetkoming beperkt zijn tot terugbetaling van de diensten of producten die u betaald hebt aan het bedrijf dat aansprakelijk wordt gesteld in geval die diensten of producten niet door dat bedrijf zijn geleverd. Bij deze doet u afstand van alle rechten om voor enig forum een procedure in verband met die zaken in stellen na één (1) jaar waarin de handeling, gebeurtenis, toestand of omissie waarop de procedure of vordering is gebaseerd zich voordoet.

Wij doen expliciet afstand van alle verantwoordelijkheid voor de juistheid, inhoud of beschikbaarheid van informatie die op sites die een link op of naar onze site hebben vermeld wordt. Wij kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met de producten of diensten die u op de site koopt of op de site van een derde die een link heeft op of naar onze site of met inhoud van derden op de site. Wij onderschrijven geen producten of diensten, en wij hebben niets ondernomen om de juistheid of betrouwbaarheid van informatie op dergelijke sites van derden of in content van derden te verifiëren. Wij geven geen garanties met betrekking tot de veiligheid van informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, credit card informatie of andere persoonlijke informatie) die u gevraagd wordt aan een derde te geven, en u doet bij deze onherroepelijk afstand van het recht om een vordering tegen de Gevrijwaarde Partijen in te stellen met betrekking tot die sites en de content van derden. Wij raden u sterk aan om alle onderzoek te doen dat u nodig acht of geëigend alvorens door te gaan met een online of offline transactie met dergelijke derden.

De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor het slecht of niet functioneren van, vertragingen of problemen m.b.t., telefoons, elektrische of elektronische netwerken, het internet, de computer, de hardware of de softwareprogramma's of voor te late, verloren gegane, gestolen, onleesbare, onvolledige, verstoorde, verkeerd verzonden, geschonden post, e-mail, formulieren, verbindingen, boodschappen of bijdragen, of de veiligheid van enige of alle van die zaken.

Bovendien zijn de Gevrijwaarde Partijen niet verantwoordelijk voor incorrecte of onjuiste ingebrachte informatie, ongeacht of dit veroorzaakt is door internetgebruikers of door apparatuur of programma's die samengaan met of gebruikt worden op de site of door een technische of menselijke fout die kan optreden bij de verwerking van aan de site gerelateerde informatie.

Wij kunnen u verbieden deel te nemen in of gebruik te maken van de site wanneer u naar onze exclusieve en absolute mening deze overeenkomst niet respecteert of onsportief handelt, met de bedoeling een ander dwars te zitten, te beledigen, te bedreigen of in moeilijkheden te brengen of wanneer u op andere wijze storend optreedt. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, accounts op te zeggen, om content te redigeren of te verwijderen, of om bestellingen te annuleren, dit alles naar ons eigen exclusief and absoluut goeddunken.

Wanneer om wat voor reden dan ook een deel van de site niet zoals gepland kan draaien, met inbegrip van infectie door een computervirus, bugs, interferentie, of ongemachtigde interventie, bedrog, technisch falen or enige andere reden die redelijkerwijs buiten de zeggenschap van Golden Tulip liggen, die het beheer, de veiligheid, het uiterlijk of het juist gedrag van de site verstoren of beïnvloeden, behouden wij ons het recht voor (maar zullen wij niet verplicht zijn) om naar ons eigen exclusief en absoluut goeddunken u en alle leden, kopers of leveranciers (en alle informatie van u en hen) te verbieden gebruik te maken van de site, en om de site of enig deel daarvan te annuleren, op te zeggen, te wijzigen of op te schorten en die informatie ongeldig te maken.

U komt tevens overeen dat de Gevrijwaarde Partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan, of een verloren gaan van, uw computer of interceptie of gebruik van uw credit card informatie, in verband met of als gevolg van het gebruik van de site of andere sites, diensten of materialen die daaraan zijn verbonden of gelinked, en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade, verlies, of vorderingen in verband met of resulterend uit het al of niet werken van een deel van de site op computers of netwerken die door u gebruikt worden of het communiceren met zulke computers of netwerken.

Voorzover wij producten of diensten van derden vermelden of daarnaar linken, treedt onze site op als verzamelplaats voor leveranciers om producten en diensten te verkopen (of, al naar gelang wat van toepassing is, om koopbiedingen uit te lokken) en voor kopers om die producten en diensten te kopen. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en leveranciers. Bijgevolg hebben wij geen zeggenschap over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geadviseerde items, de waarheid of juistheid van het vermelde, het vermogen van leveranciers of de items te verkopen of het vermogen van kopers om items te kopen. Wij kunnen niet garanderen dat een koper of leverancier een transactie werkelijk zal voltooien.

Wij hebben geen zeggenschap over de informatie die door andere gebruikers wordt verschaft en die via de site beschikbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat u de informatie van andere gebruikers beledigend, schadelijk, onjuist of bedrieglijk acht. Wees voorzichtig en gebruik uw gezond verstand bij het gebruiken van de site. Wees er op bedacht dat er ook risico's verbonden zijn aan het zaken doen met mensen in het buitenland, met minderjarigen of mensen die zich anders voordoen dan zij zijn.

Hoewel het onze bedoeling is dat de beschrijvingen van producten op onze site up-to-date en juist zijn, geven wij niet de garantie dat de beschrijvingen van producten op onze site juist, volledig, up-to-date of in alle opzichten betrouwbaar zijn. In het geval dat een op onze site beschreven product niet zo is als beschreven is, is het enige wat u kunt doen het product in ongebruikte toestand retourneren overeenkomstig het retourneerbeleid van de leverancier.

KENNISGEVING INZAKE DE WET OP DE PRIVACY VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (18 U.S.C. 2701-2711): WIJ GARANDEREN DE GEHEIMHOUDING OF PRIVACY VAN COMMUNICATIE OF INFORMATIE DIE OP DE SITE OF EEN WEBSITE DIE AAN DE SITE IS GELINKED WORDT VERZONDEN NIET. WIJ ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE PRIVACY VAN INFORMATIE, E-MAILADRESSEN, REGISTRATIE- EN IDENTIFICATIE-INFORMATIE, DISKRUIMTE, BERICHTGEVING, VERTROUWELIJKE INFORMATIE OF INFORMATIE M.B.T. HANDELSGEHEIMEN, OF ENIGE ANDERE CONTENT DIE VERZONDEN WORDT OVER DE NETWERKEN WAARTOE DE SITE TOEGANG HEEFT, OF DIE ANDERSZINS VERBONDEN ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE.

GEEN ENKEL MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE CORRESPONDENTIE OF INFORMATIE DIE DOOR ONS OF DOOR EEN VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WORDT GEGEVEN KAN GEZIEN WORDEN ALS EEN GARANTIE EN GEBRUIKERS DIENEN NIET UITSLUITEND AF TE GAAN OP ZULKE INFORMATIE OF ZULK ADVIES. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN EXCLUSIEF EN ABSOLUUT GOEDDUNKEN EN ZONDER DAARVAN BERICHT TE GEVEN, FOUTEN OM OMISSIES M.B.T. ENIG DEEL VAN DE SITE TE CORRIGEREN OF IEMAND OP ENIG MOMENT DE TOEGANG TOT DE SITE TE ONTZEGGEN. NOCH WIJZELF NOCH ENIGE ANDERE GEVRIJWAARDE PARTIJ ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET FEIT DAT U AFGAAT OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE VERSCHAFT WORDT.

De zoek- en directorydiensten zijn gratis diensten die in verband met de site kunnen worden aangeboden. Omdat het web constant verandert, kan geen enkele zoekmachinetechnologie alle toegankelijke sites op enig ogenblik bereiken. Daarom doen wij expliciet afstand van alle verantwoordelijkheid voor de content of beschikbaarheid van de informatie vervat in een zoekindex of in een directory dat aangeboden wordt in verband met de site.

De site kan technische onjuistheden bevatten of typfouten of omissies. Golden Tulip is niet verantwoordelijk voor typografische, fotografische, technische of prijsstellingsfouten (met in begrip van maar niet beperkt tot hoteltarieven) die op onze site zijn vermeld. Golden Tulip behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de site aan te kunnen brengen en in de producten en programma's die in die informatie worden beschreven, zonder enige berichtgeving.

Wij behouden ons het recht voor om reserveringen te annuleren of te wijzigen wanneer blijkt dat een klant zich bezig heeft gehouden met frauduleuze of ongepaste zaken of in andere omstandigheden wanneer blijkt dat de reserveringen een vergissing of fout bevatten of daaruit resulteren.

Wij behouden ons het recht voor om te bepalen of een aanspraak op Onze Beste Beschikbare Tarieven geldig is en voldoen aan alle gedefinieerde vereisten en voorwaarden van het programma. Alle aanspraken in die zin zullen worden geverifieerd en bevestigd. Wanneer een aanspraak geldig wordt geacht zal de aanspraak worden behandeld overeenkomstig de voorwaarden van het programma.

RSS Feeds
Golden Tulip biedt u de mogelijkheid om u te abonneren op onze RSS feeds. Door u op onze RSS te abonneren zijn de voorwaarden zoals in dit document vervat ook van toepassing.

 

VI. VRIJWARING


U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoord en account en voor alle gebeurtenissen die op grond van uw account plaatsvinden. Bij deze vrijwaart u ons en onze hotels en elk van onze en hun eigenaren, partners, dochtermaatschappijen, gelieerde partijen, franchisenemers en alle werknemers, directeuren, agenten, contractanten en subcontractanten, gasten, verblijvenden, bezoekers, licentienemers, genodigden, vergunninghouders en werknemers (tezamen genoemd: de Gevrijwaarde Partijen) tegen alle beschuldigingen, eisen, vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen, boetes en kosten van wat voor aard dan ook (met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand) vanwege de dood of de verwonding van een persoon of verliezen of schade aan eigendommen of anderszins ("Vorderingen") ten gevolge van of op een of andere wijze verband houdend met deze overeenkomst, de diensten of de producten die u door de site worden verschaft of enige gerelateerde handeling of omissie door u al of niet veroorzaakt of mede veroorzaak door nalatigheid van Golden Tulip of een agent of werknemer van de Gevrijwaarde Partijen of een daarvan (behalve voor zover dit door de van toepassing zijnde wet wordt verboden) of tegen Vorderingen die het gevolg zijn van uw account, met in begrip van, maar niet beperkt tot, inbreuk door u op de rechten van intellectueel eigendom van een persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken, artistieke rechten, morele rechten, privacy- of publiciteitsrechten of rechten op grond van wetten betreffende intellectueel eigendom. Wanneer een Vordering wordt ingesteld of een procedure wordt aangespannen tegen (een van de) Gevrijwaarde Partijen, ten gevolgen van, of in verband met, deze overeenkomst kan die Gevrijwaarde Partij, mits dit binnen redelijke termijn aan u wordt bericht, van u vereisen dat u op uw kosten verweer voert tegen die Vordering, of de verdediging in een dergelijke procedure overneemt en gebruik maakt van een advocaat voor dat doel, waarbij die advocaat eerst schriftelijk dient te worden goedgekeurd door die Gevrijwaarde Partij, welke goedkeuring geacht zal worden bij deze te zijn gegeven in het geval van een advocaat die optreedt namens uw verzekeringsmaatschappij die bij dat verweer betrokken is. U dient met ons samen te werken bij het verweer tegen een Vordering. Wij behouden ons het recht voor om op onze eigen kosten het exclusieve verweer te voeren en de exclusieve zeggenschap te hebben in een zaak die anderszins het onderwerp is van vrijwaring door u.

 

VII. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEDERFDE WINST, DEKKINGSKOSTEN, SCHADEVERGOEDING VANWEGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, VERTROUWENS-, VERVOLG- OF BOETESCHADE RESULTEREND VAN HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE SITE OF DE DIENSTEN OF FUNCTIES VAN DE SITE OF VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT, OF GEEN TOEGANG HEBBEN TOT, DE SITE OF UW VERTROUWEN OP DE SITE OF DE DIENSTEN, DE CONTENT OF HET MATERIAAL OP OF DE FUNCTIES VAN DE SITE, OF UIT DE VERSCHAFFING VAN, OF HET NIET VERSCHAFFEN VAN DIENSTEN OF INFORMATIE OF VOOR SCHADEVERGOEDING VAN WAT VOOR AARD DAN OOK RESULTEREND UIT HET TELOORGAAN VAN HET GEBRUIK, VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, ONGEACHT OF WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING, EN OP GROND VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID).BOVENDIEN ZIJN WIJ NIET VERPLICHT DE SITE OF DE INHOUD ERVAN BIJ TE HOUDEN AND UP-TO-DATE TE HOUDEN. HET IS MOGELIJK DAT DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADEVERGOEDING VOOR INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE NIET TOELAAT, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADEVERGOEDING, ALLE VERLIEZEN, EN VOOR ALLE REDENEN VOOR EEN PROCEDURE (OP GROND VAN OVEREENKOMSTRECHT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS)) MEER ZIJN DAN HET MOGELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR TOEGANG TOT DE SITE. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE SITE OF EEN VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN, LEDEN, LEVERANCIERS EN OF KOPERS DIE IN VERBAND DAARMEE WORDEN AANGEBODEN OF DIE DAAR VERBAND MEE HOUDEN, AL NAAR GELANG HET GEVAL IS, IS HET ENIGE WAT U KUNT DOEN IS DE SITE NIET LANGER GEBRUIKEN EN DEZE OVEREENKOMST OP TE ZEGGEN OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN ERVAN.

 

VIII. VRIJSTELLING


DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE, ERKENEN EN KOMEN ALLE GEBRUIKERS OVEREEN DAT DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN ONTSLAGEN WORDEN EN VRIJGESTELD VAN EN GEVRIJWAARD WORDEN TEGEN EN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN TERZAKE VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ENIG ASPECT VAN DEZE SITE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ZIEKTE, VERLIEZEN, GERECHTELIJKE PROCEDURES, PERSOONLIJKE VERWONDING, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, EN VORDERINGEN GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN, BELEDIGING, OF INBREUK OP DE PRIVACY, REDELIJKE KOSTEN VAN JURIDISCHE BIJSTAND EN KOSTEN VAN DE RECHTBANK) DIE ZICH VOOR MOCH DOEN TEN GEVOLGE VAN GEBRUIK VAN DE SITE OF DE AANVAARDING, HET BEZIT OF GEBRUIK OF MISBRUIK VAN INFORMATIE, MATERIAAL, DIENSTEN OF PRODUCTEN IN VERBAND DAARMEE OF DAARVAN VERKREGEN. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE EN ZONDER ENIGE BERICHTGEVEING DE TOEGANG TOT DE SITE EN HAAR DIENSTEN, CONTENT, MATERIALEN EN FUNCTIES AAN IEMAND TE ONTZEGGEN OF DEZE TE BEPERKEN. BOVENDIEN BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM ALLE SOORTEN KOSTENVERGOEDING OP TE EISEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KOSTEN VAN EEN ADVOCAAT, EN ALLE (RECHTS)MAATREGELEN TE NEMEN, IN HET GEVAL VAN FRAUDULEUZE OF ILLEGALE ACTIVITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE.

Omdat wij niet betrokken zijn bij de eigenlijke transactie tussen kopers en leveranciers, wanneer daar al sprake van is, ontslaat u, wanneer u een geschil met één of meer gebruikers heeft, mede namens uzelf, uw mogelijke rechtsvoorgangers,en elk van hun huidige en vroegere leidinggevenden, werknemers, directeuren, aandeelhouders, moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, alter ego's, gelieerde partijen, partners, agenten, gemachtigden, accountants, erven, beheerders, conservatoren, rechtsopvolgers en cessionarissen, waar van toepassing, bij deze de Gevrijwaarde Partijen volledig en voor altijd van alle aansprakelijkheid voor vorderingen, eisen, gerechtelijke procedures, overeenkomsten, verplichtingen, controverses, schulden, kosten, kosten van juridische bijstand, schadevergoedingen, vonnissen, bevelen en verplichtingen van wat voor soort dan ook, nu bekend of vermoed die hebben bestaan, bestaan of in de toekomst zullen bestaan, gebaseerd op feiten, gebeurtenissen of omissies die te eniger tijd voor het tekenen van deze overeenkomst hebben plaats gevonden die voortkomen uit, betrekking hebben op of op een of andere wijze verband houden met deze overeenkomst of de site. U erkent ook dat de mogelijkheid bestaat dat u, na ondertekening van de overeenkomst, feiten ontdekt of dat er vorderingen tegen u worden ingesteld die onbekend of onvermoed waren ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst, en die als u die had geweten een grote invloed zouden hebben gehad op uw besluit om deze overeenkomst te ondertekenen. U erkent en komt overeen dat u vanwege deze overeenkomst en de vrijstelling in dit hoofdstuk van de overeenkomst vervat alle risico's met betrekking tot zulke onbekende feiten en onbekende en onvermoede vorderingen aanvaardt. U bent geïnformeerd over het bestaan van artikel 1542 van The California Civil Code [Burgerlijk Wetboek van Californië] ("Artikel 1542"), waarin het volgende bepaald is:

EEN ALGEMENE VRIJSTELLING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER HET BESTAAN NIET WEET OF VERMOEDT TEN TIJDE VAN ONDERTEKENING VAN DE VRIJSTELLING, EN DIE ALS HIJ ER WEL VAN OP DE HOOGTE WAS GEWEEST VAN GROTE INVLOED ZOUDEN ZIJN GEWEEST OP ZIJN COMPROMIS MET DE SCHULDENAAR.

Ondanks deze bepaling vormt deze vrijstelling een volledige vrijstelling in overeenstemming met de voorwaarden ervan. U doet bewust en vrijwillig afstand van de bepalingen van artikel 1542, en van alle andere wetten of regels met eenzelfde effect. In verband met die afstand en berusting erkent u dat u er zich van bewust bent dat u hierna vorderingen kunt ontdekken die nu nog onbekend zijn of onvermoed, of feiten naast de feiten of verschillend van de feiten die u nu kent of waar gelooft te zijn met betrekking tot de zaken waarvoor vrijstelling wordt verleend. Het is desondanks uw intentie om door middel van deze overeenkomst en met het advies van uw advocaat om eens en voor al vrijstelling te verlenen voor al die zaken en alle vorderingen die er betrekking op hebben, die nu bestaan, kunnen bestaan of bestaan hebben tussen de partijen bij deze overeenkomst, met inbegrip van de Gevrijwaarde Partijen. Bij deze erkent u dat u geadviseerd bent door uw juridisch raadsman, dat u de betekenis en gevolgen van deze vrijstelling begrijpt en erkent en van deze specifieke afstand van artikel 1542 en andere dergelijke wetten.

 

IX. KWESTIES BETREFFEN RECHTSGEBIEDEN


De producten en/of diensten die op de site beschreven zijn en via de site beschikbaar zijn zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar. Wij garanderen niet dat de diensten of producten die op de site worden aangeboden geschikt of beschikbaar voor gebruik op een bepaalde locatie zijn. De personen die kiezen voor toegang tot de site doen dat op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de lokale wetten, wanneer en voorzover lokale wetten van toepassing zijn. Wanneer het gebruik van de site en/of het bekijken of gebruik van materiaal of content op de site of van de door de site aangeboden diensten inbreuk maakt op een van toepassing zijnde wet in uw rechtsgebied(en), dan bent u niet gemachtigd om de site te bekijken of te gebruiken en moet u deze terstond verlaten. Het gebruik en/of bekijken van de site door u vorm uw bevestiging dat het u onvoorwaardelijk en zonder enige beperking toegestaan is om de site te bekijken en te gebruiken en de Gevrijwaarde Partijen mogen zich op die bevestiging verlaten. De site wordt geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten en het is mogelijk dat sommige software van de site onderworpen is aan exportregels van de Verenigde Staten. Geen enkele software van de site mag worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of gereëxporteerd  (I) naar (een inwoner of ingezetene van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, of enig ander land waar een embargo of sancties van de V.S. of de V.N. op van toepassing zijn;of (ii) naar iemand die op de lijst van de het Ministerie van Financiën van de V.S. van Speciaal Aangewezen Ingezetenen staat of naar iemand die onderworpen is aan dezelfde of soortgelijke restricties zelfs wanneer deze niet op de lijst staat of in de Tabel van Negeer Bestellingen van het Ministerie van Handel van de V.S..Door de software down te loaden of te gebruiken garandeert u dat u niet woonachtig bent, onder de zeggenschap staat, of een ingezetene of inwoner van een dergelijk land bent of dat u niet op een dergelijke lijst als bovengenoemd staat waarvoor restricties gelden.

 

X. TOEGANG EN INTERFERENTIE


U zult geen robot, spin, of een ander automatisch apparaat of manueel proces gebruiken om de site of de inhoud of informatie (met inbegrip van de Informatie) die erin is vervat te monitoren of te kopiëren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ons. U komt overeen om geen apparaat, software of routine te gebruiken om een goede werking van de site of een transactie die via de site plaatsvindt te verstoren. U komt overeen dat u geen content van de site (met uitzondering van mogelijke Informatie waarin u een eigendomsbelang bezit) zult kopiëren, reproduceren, veranderen, wijzigen, of er afgeleide werken van maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons of van de toepasselijke derde.

De informatie (met inbegrip van de Informatie) die u ons verschaft (i) zal geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of ander computer programmeerroutines bevatten die bedoeld zijn om een systeem, gegevens of informatie te beschadigen er schadelijke invloed op uit te oefenen, deze heimelijk te onderscheppen of te onteigenen;en (ii) zal geen aansprakelijkheid voor ons veroorzaken of ons alle of een deel van de diensten van onze Internet Service Providers of andere leveranciers doen verliezen.

 

XI. GEEN PARTNERSCHAP


U en Golden Tulip zijn onafhankelijke contractanten, en het is niet bedoeld d.m.v. de overeenkomst een agentschap, partnerschap of joint venture te creëren, of een werkgever-werknemer of franchiseverlener-franchisenemer relatie.

 

XII. BEËINDIGING


Deze voorwaarden zijn van kracht tot een van de partijen de overeenkomst beëindigt. U kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de site niet langer te gebruiken en al het materiaal dat van al dergelijke sites en alle daarmee verband houdende documentatie en alle kopieën en installaties ervan te vernietigen, ongeacht of deze gemaakt zijn op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst of anderszins. Uw toegang tot de site kan zonder berichtgeving van ons naar ons exclusieve en absolute goeddunken met onmiddellijke ingang beëindigd worden wanneer u niet aan een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst voldoet. Bij beëindiging moet u het gebruik van de site staken en al het materiaal dat van die site is verkregen en alle kopieën daarvan ongeacht of deze op grond van deze overeenkomst of anderszins zijn gemaakt, vernietigen. Ondanks beëindiging van deze overeenkomst erkent u en komt u overeen dat die rechten en verplichtingen die door hun aard bedoeld zijn voort te duren na beëindiging van de overeenkomst om volledig te kunnen werken van kracht blijven na beëindiging van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende bepalingen van deze overeenkomst: (i) Beperkingen op gebruik van Materiaal;(ii) Onderworpenheid; (iii) Disclaimers; (iv) Vrijwaring; (v) Beperkingen van aansprakelijkheid; (vi) Vrijstelling; (vii) Toegang en interferentie; (viii) Berichtgeving en Procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op auteursrecht; (ix) Forum; (x) Geen agentschap; en (xi) Voldoening aan wetten.

 

XIII. ALGEMENE BEPALINGEN


U dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen en regels met betrekking tot uw gebruik van de site en uw invitaties voor aanbiedingen om producten en/of diensten te kopen of te verkopen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, zonder dat uitvoering wordt gegeven aan beginselen van conflicterende wetten. U komt overeen dat alle gerechtelijke procedures die voortkomen uit, of verband houden met, de voorwaarden van deze Overeenkomst aangespannen en gevoerd zullen worden voor de bevoegde rechtbank in Utrecht, Nederland, en u stemt daar bij deze mee in en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken voor het doel van het voeren van een dergelijke gerechtelijke procedure. Wanneer een bepaling van deze overeenkomst onwettig is, ongeldig of onafdwingbaar om wat voor reden dan ook, dan zal die bepaling geacht worden uit deze overeenkomst te kunnen worden verwijderd en zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Dit is alles wat tussen ons is overeengekomen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en deze overeenkomst zal niet gewijzigd worden behalve als anderszins in deze overeenkomst is gesteld. Afstand van een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst, blijkend uit gedrag of anderszins, in een bepaald geval of in bepaalde gevallen, zal niet kunnen worden opgevat als afstand van een andere voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst, ongeacht of die op de andere bepaling of voorwaarde lijkt, en zal geen permanente afstand doen van die voorwaarde of bepaling zijn. Afstand is alleen geldig wanneer dit schriftelijk geschiedt en ondertekend wordt door de partij die afstand doet. U komt overeen dat u alle verdere documenten, akten of overeenkomsten zal ondertekenen en aan ons doen toekomen en alle verder actie zal ondernemen voor zover nodig of gepast om de doeleinden van deze Overeenkomst te verwezenlijken.

 

XIV. BEPALINGEN T.A.V. DIGITALE HANDTEKENING


U garandeert dat u het wettelijke recht hebt en gemachtigd bent om de voorwaarden van deze overeenkomst namens u zelf en het lid, de koper of leverancier die deelneemt aan de site overeen te komen. Bovendien komt u overeen dat uw gebruik een elektronische handtekening vormt zoals gedefinieerd door de Electronic Signatures in Global en National Commerce Act ("E-Sign") and in de Uniform Electronic Transactions Act ("UETA") and dat u de voorwaarden van de overeenkomst hebt ondertekend en aanvaard en deze overeenkomst anderszins rechtsgeldig hebt gemaakt en hebt erkend en overeen bent gekomen dat deze overeenkomst een elektronisch document is voor het doel van E-Sign, UETA en de Uniform Computer Information Transactions Act en als zodanig volledig geldig is en een wettelijke uitwerking heeft, afdwingbaar is en bindend is voor u en het lid, de koper of leverancier namens wie u handelt en niet door u of die andere partijen weerlegd kan worden.

 

XV. PRIVACYBELEID OP HET INTERNET


Wij streven ernaar om uitstekende producten, diensten te leveren en uitstekende ervaringen met de gehele Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts Group mogelijk te maken -- en dit in het geval van elk contact en elke interactie met gasten. Wij hechten veel waarde aan u als klant en waarderen vooral uw loyaliteit. Wij onderkennen dat privacy een belangrijke zaak is. Dit privacybeleid voor het internet is het toonbeeld van de toewijding van Golden Tulip aan het zeker stellen van een sterke en betekenisvolle band met de klant, en gaat in op kwesties betreffende het soort persoonlijke informatie dat wij op onze websites verzamelen, de derden met wie wij zulke informatie mogelijkerwijs delen en hoe u de persoonlijke informatie die u ons verschaft nog eens kunt bekijken of veranderen wanneer u een profiel op onze websites creëert.

Op onze websites verzamelen wij informatie die u vrijwillig verschaft om het ons mogelijk te maken diensten en producten te verschaffen, reserveringen te verwerken en andere transacties waarom u verzoekt te verwezenlijken en om service aan u als klant te geven. Het is ook mogelijk dat wij de persoonlijke informatie die wij verzamelen voor andere zakelijke doeleinden gebruiken zoals bijvoorbeeld voor een beter begrip van de behoeften van de klant, voor het versterken van relaties, voor het doen van passende aanbiedingen of het faciliteren van aanbiedingen van derden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn.

Meer bijzonderheden over de persoonlijke informatie die wij verzamelen en het verzamelen door middel van webtechnologie zoals "cookies," worden in het onderstaande beschreven in het hoofdstuk genaamd:"Categorieën van Informatie die wij verzamelen." Meer informatie over de derden met wij uw informatie mogelijkerwijs delen is in het onderstaande beschreven in het hoofdstuk genaamd: "Het Delen van Persoonlijke Informatie die op onze Websites wordt Verzameld."

Wanneer u lid bent van Golden Tulip Flavours, dient u ook de Flavours Voorwaarden door te nemen op  www.flavours-benefits.com voor meer informatie. Zoals de naam in dit Beleid wordt gebruikt, betekent "Golden Tulip" Golden Tulip Hotels en Tulip Inn Hotels en "Golden Tulip Familie van Bedrijven", "wij, "onze" en "ons" omvat tevens Golden Tulip Resort, Golden Tulip Hotel, Tulip Inn, Top International, Top City en Countryline hotels, Flavours , Ambassador Club.

Dit Privacybeleid voor het Internet is van toepassing op de persoonlijke informatie die op die publieke websites wordt verzameld waarop bij dit beleid vermelden (d.w.z. niet op informatie die elders wordt verzameld), met inbegrip van Golden Tulip.com, en talloze andere websites van de Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts Group.

 

Categorieën van Informatie die wij Verzamelen

Het Maken van Reserveringen:
Wanneer u een reservering maakt vragen wij u naar uw naam en adres en vragen wij u andere informatie om u bij uw reservering en verblijf te helpen zoals bijzonderheden van uw credit card, de datum van aankomst/vertrek, lidnummer, aangesloten zijn of niet bij het frequent flyer of partnerprogramma, en uw voorkeuren.

Verzoeken om Informatie
Wanneer u om extra informatie met betrekking tot onze diensten of eigendommen vraagt, vragen wij u on uw naam en om contactinformatie zoals huisadres, telefoonnummer en emailadres.

Contact met Ons via Email met Vragen of Commentaar
Wanneer u ons een email vanaf één van onze sites zendt, kunnen wij informatie zoals de inhoud ervan, uw emailadres, ons antwoord, en de tekst m.b.t. vervolgvragen die u mogelijkerwijs hebt, behouden. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om te meten hoe effectief wij online omgaan met vragen van de klant, of om uw ervaringen te personaliseren en onze service aan u continu te kunnen blijven verbeteren.

Elektronische Kaarten Verzenden aan Vrienden
>Van tijd tot tijd kunnen wij op onze websites een aanbieding doen voor het verzenden van een elektronische boodschap aan een vriend. Wanneer u daarvoor kiest, vragen wij u naar uw naam en emailadres, en de naam en het emailadres van de ontvanger, tezamen met de tekst van de boodschap die u wilt verzenden.

Online Enquêtes
Soms houden we online een enquête om onze service voor onze gasten en bezoekers van de site te verbeteren. Uw deelname aan de enquête is vrijwillig. Informatie die door ons wordt verzameld wanneer u deelneemt aan een enquête kunnen uw naam, huisadres en emailadres omvatten.

Franchise-informatie
Wanneer u geïnteresseerd bent in meer informatie over franchisemogelijkheden, kunnen wij uw naam en contactinformatie zoals huisadres, telefoonnummer en emailadres verzamelen; informatie over uw specifieke belangen, zoals merk, soort eigendom etc.; en informatie over het soort pand dat u bezit zoals huidig eigendom, grootte van het perceel, locatie van het perceel, aantal kamers, beperking van hoogte, en tijdsframe voor het plannen of verwerven.


Verzameling van Informatie d.m.v. Webtechnologie

Wij kunnen uw IP adres, domain server, het soort computer en het soort webbrowser dat u gebruikt automatisch traceren en opslaan, en "cookies" gebruiken om (i) de inhoud specifiek aan uw interesses aan te passen , (ii) er voor te zorgen dat u niet steeds dezelfde reclames ziet, en (iii) uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet steeds hoeft in te voeren wanneer u de sites gebruikt. Sommige namens ons geëxploiteerde websites worden door andere bedrijven gehost en beheerd die deze informatie kunnen traceren en verzamelen.

Wat zijn "Cookies"?

·               "Cookies" zijn stukken elektronische informatie  (meer specifiek, een tekststring) die opgeslagen worden door uw browser en besturingssysteem op uw harddrive voor het doel van het bijhouden van een register.

·               Cookies kunnen de  ID en het wachtwoord van een gebruiker opslaan, homepages personaliseren, identificeren welke delen van een site zijn bezocht of eerdere selecties of aankopen traceren.

·               Cookies kunnen het bezoek van de gebruiker waardevoller maken.

·               Het gebruik van cookies is een norm van de industrie - u zult merken dat de meeste grote commerciële websites er gebruik van maken.

Hoe wij cookies uitgeven en gebruiken.

·               Wij geven cookies uit en gebruiken ze om uw bezoek en de diensten die wij op de sites aanbieden waardevoller te maken. De sites bestaan uit duizenden pagina's aan content. Wij willen dat u in staat bent om zo snel en makkelijk mogelijk alle informatie en aanbiedingen waarin u geïnteresseerd bent te vinden. Het gebruik van de cookie-technologie helpt ons dat doel te realiseren.

·               Wij geven cookies uit en gebruiken ze om bij te houden welke stukken van de sites onze bezoekers het meest interesseren. Door dat te doen kunnen wij bepalen welke stukken van onze sites het populairst zijn en welke niet. Vele verbeteringen en actualiseringen van onze sites zijn gebaseerd op gegevens zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina's. Deze informatie is het makkelijkst te traceren met cookies.

·               Aan bezoekers van de sites die cookies accepteren kunnen gerichte boodschappen, aanbiedingen en advertenties op de site worden gepresenteerd, en tevens via email, waarvan wij denken dat deze waardevol zijn, gebaseerd op waargenomen voorkeuren.

·               Wanneer u zich geregistreerd hebt als lid van de sites en cookies accepteert, kunnen wij uw gebruik afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren, en het is voor u makkelijker en sneller om baat te hebben van de voordelen van de sites.

·               Wanneer u uw emailadres hebt opgegeven, kunt u gerichte boodschappen ontvangen waarvan wij denken dat u ze waardevol zult vinden. Bedenk dat u kunt vragen om van de emailabonnementlijsten te worden verwijderd.

Uw Keuze om Cookies te Accepteren of te Weigeren
U kunt kiezen of u cookies wilt accepteren of weigeren; uw browser op uw computer is vaak standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt echter kiezen om cookies te weigeren en toch de sites te blijven bezoeken.

Bedenk dat uw keuze om een cookie te accepteren of te weigeren verschilt van uw keuze om emailboodschappen te aanvaarden of te weigeren.


Het Delen van Persoonlijke Informatie die op onze Websites is verzameld

Wij kunnen persoonlijke informatie onderling binnen de Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts Group delen, binnen de groep van eigenaren en exploitanten van onze hotels in franchise en beheer, en Golden Tulip Franchise BV. Wij kunnen informatie ook met uitgekozen derden delen, die goederen en diensten aanbieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. Van tijd tot tijd kunnen we partner worden van andere bedrijven om gezamenlijk gesponsorde of gezamenlijk van merken voorziene campagnes te houden, of producten en diensten aan te bieden, en het is mogelijk dat wij uw informatie met onze co-sponsor delen. Wij kunnen bijvoorbeeld sweepstakes of wedstrijden op onze site co-sponsoren met andere bedrijven of wij kunnen prijzen verschaffen voor sweepstakes en wedstrijden die door andere bedrijven worden gesponsord. Wanneer u meedoet aan een sweepstake of wedstrijd, kunnen wij uw informatie delen met onze co-sponsor of de derde die sponsor is. Wanneer u een credit card gebruikt om goederen of diensten te kopen kunnen wij uw informatie delen met het credit card bedrijf. Gebruik van gedeelde informatie is onderworpen aan het beleid van derden.

In de loop van onze bedrijfsvoering kunnen wij ook totale demografische en statistische informatie delen die niet persoonlijk te herleiden is.

Bedrijfsoverdracht
Wanneer Golden Tulip, of een deel van de Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts Group, fuseert met of overgenomen wordt door een andere rechtspersoon, kan de door Golden Tulip verzamelde persoonlijke informatie naar die andere rechtspersoon als een onderdeel van het kapitaal worden overgedragen.

Wettelijke Vereisten
De Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts Group zal op de persoon herleidbare informatie zonder uw toestemming bekend maken wanneer wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke bekendmaking door de wet wordt vereist, of nodig of wenselijk is voor het onderzoeken van of bescherming bieden tegen schadelijke activiteiten waarvan gasten, bezoekers, werknemers of anderen, of goederen (met inbegrip van de site) te lijden hebben.


Websites van Derden

Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke informatie door de websites van derden, met inbegrip van websites die eigendom zijn of waarover zeggenschap wordt uitgeoefend door franchisenemers, door derden-eigenaren of managers van hotelpanden,  Golden Tulip International Co., hotelkamerdistributeurs, of websites waarover Golden Tulip geen zeggenschap heeft of die niet door haar zijn geautoriseerd. Websites van derden waartoe toegang wordt verkregen via links op onze websites hebben aparte praktijken t.a.v. privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de praktijken of het beleid van derden t.a.v. hun website. De websites van derden kunnen toestemming van Golden Tulip hebben verkregen om Golden Tulip logo's of handelsmerken te gebruiken maar bieden geen link naar dit Privacybeleid voor het Internet. U kunt direct met hen in contact treden om vragen te stellen over hun praktijk en beleid t.a.v. privacy.

Wanneer u onze websites binnengaat of verlaat via links naar andere sites die niet van Golden Tulip zijn (met inbegrip van die van onze adverteerders, contentverschaffers, verkopers, onafhankelijke hotels, gelieerde partijen en partners) worden uw bezoeken aan die sites niet gedekt door dit Privacybeleid voor het Internet.


Wijziging van het Privacybeleid voor het Internet

Wij kunnen in de toekomst wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid voor het Internet. Het aangepaste Privacybeleid voor het Internet zal via een link op deze website getoond worden zodat u weet wat voor soort informatie wij verzamelen en wat voor soort informatie derden verzamelen met wie wij mogelijkerwijs informatie delen.

 

Premiere Classe Hotels Campanile Hotels Kyriad Hotels Tulip Inn Golden Tulip Royal Tulip Louvre Hotels